Tender for Haematology analyser Kits at CVAS, Bikaner