Kankrej and Sahiwal Animal auction at LRS Kodemdesar, Bikaner