पशुधन आवास केन्द्र वल्लभनगर पर प्लास्टिक पाईप लाई हेतु निविदा (अंतिम तिथि:01/11/2018)